Skip to main content

Industrialisering

Att ta en produkt från utvecklingsstadiet hela vägen till serietillverkning kräver hög teknisk kompetens, noggrannhet och ett långsiktigt perspektiv. Vi säkerställer rätt funktionalitet utifrån granskningar av underlag, toleranser och komponenternas produktkritiska funktioner.

Vi erbjuder snabb och flexibel framtagning av prototyper och driver industrialiseringsprocesser med sikte på serietillverkning. De perspektiv som styr vår arbetsprocess kan sammanfattas genom följande:

Materialanskaffning och logistikupplägg

Med vårt omfattande leverantörsnätverk kan vi säkerställa rätt val av entreprenör och upprätta leverantörsavtal. Vi säkrar alltid leverantörernas förmåga att leverera önskad kvalitet i produktkritiska områden. Inför tillverkning granskas också alla underlag utifrån ett producerbarhetsperspektiv.

God producerbarhet

Vi skapar produktionsupplägg och flöden, och i tidiga utvecklingsfaser utvärderar vi produktens producerbarhet. Vi tar också fram metoder för spårbarhet av nyckelkomponenter samt rätt fixturer, testrustning och kalibreringsmetoder för produktionen.

 

Verifiering och validering

Vi bygger prototyper för att verifiera produkter och förserier som kan nyttjas i valideringen av marknad.

Prototyper

Prototyper används för att undersöka hur väl en produkt uppfyller tänkta specifikationer. Framtagningen är ofta kritisk för hela utvecklingsprojektet, där det är särskilt viktigt med en snabb process, eftersom förseningar ofta innebär kostnader, främst indirekt genom uteblivna intäkter.

Vi utvärderar alltid förutsättningarna för en långsiktig och effektiv produktion. Av den anledningen återkopplar vi alltid kring eventuella brist- och förbättringsområden i våra projekt.

Det är särskilt viktigt med tydliga och effektiva färdvägar till färdig prototyp eftersom det skyddar utvecklingsprojektets tidplan och ledtid. Vi säkerställer effektiv prototyptillverkning genom processer som kännetecknas av hög tillgänglighet, flexibilitet och nära samarbete med kunder och leverantörer.